வியாபார முகாமைத்துவ மாணிக்கற்கைநெறிக்கான (அணி 14) விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி 27.05.2024 வரை நீடிக்கப்பட்டுள்ளது.​

Inviting Applications for BBM Batch XIV வியாபார முகாமைத்துவ மாணிக்கற்கைநெறிக்கான (அணி 14) விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி 13.05.2024 27.05.2024 வரை நீடிக்கப்பட்டுள்ளது.​ Apply Here