வணிகமாணி கற்கை நெறிக்கான (அணி 8) விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி 27.05.2024 வரை நீடிக்கப்பட்டுள்ளது.

Inviting for Application for BCom Batch VIII வணிகமாணி கற்கை நெறிக்கான (அணி 8) விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி 10.05.2024 27.05.2024 வரை நீடிக்கப்பட்டுள்ளது.​ Click here to Apply