மூன்றாம் வருட இரண்டாம் அரையாண்டுப் பரீட்சை – 2017 அணி-II (பழைய பாடத்திட்டம்)

யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம், இலங்கை. திறந்த மற்றும் தொலைக்கல்வி நிலையம். கலைமாணிப்பட்டப்படிப்பு (வெளிவாரி) மூன்றாம் வருட இரண்டாம் அரையாண்டுப் பரீட்சை – 2017 அணி-II (பழைய பாடத்திட்டம்) மேற்படி பரீட்சையானது ஆனி மாத இறுதிப்பகுதியளவில் யாழ்.பல்கலைக்கழகத்தில் நடாத்துவதற்கு ஏற்பாடுகள் பூர்த்தியாகியுள்ளன. மேற்படி பரீட்சைக்குத் Continue Reading →

வியாபார முகாமைத்துவ மாணிக்கற்கைநெறிக்கான (அணி 14) விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி 27.05.2024 வரை நீடிக்கப்பட்டுள்ளது.​

Inviting Applications for BBM Batch XIV வியாபார முகாமைத்துவ மாணிக்கற்கைநெறிக்கான (அணி 14) விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி 13.05.2024 27.05.2024 வரை நீடிக்கப்பட்டுள்ளது.​ Apply Here

வணிகமாணி கற்கை நெறிக்கான (அணி 8) விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி 27.05.2024 வரை நீடிக்கப்பட்டுள்ளது.

Inviting for Application for BCom Batch VIII வணிகமாணி கற்கை நெறிக்கான (அணி 8) விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி 10.05.2024 27.05.2024 வரை நீடிக்கப்பட்டுள்ளது.​ Click here to Apply