உத்தியோகபூர்வ ஆரம்ப நிகழ்வு – வியாபார முகாமைத்துவமாணிக் கற்கைநெறி (அணி – XII) | வணிகமாணிக் கற்கைநெறி (அணி – VI)

Gallery

வியாபார முகாமைத்துவமாணிக் கற்கைநெறி (அணி - XII)
வணிகமாணிக் கற்கைநெறி (அணி - VI)
உத்தியோகபூர்வ ஆரம்ப நிகழ்வு

உத்தியோகபூர்வ ஆரம்ப நிகழ்வு – வியாபார முகாமைத்துவமாணிக் கற்கைநெறி (அணி – XII)| வணிகமாணிக் கற்கைநெறி (அணி – VI)

Gallery

உத்தியோகபூர்வ ஆரம்ப நிகழ்வு
வியாபார முகாமைத்துவமாணிக் கற்கைநெறி (அணி – XII)
வணிகமாணிக் கற்கைநெறி (அணி – VI)