வணிகத்தில் முதலாம், இரண்டாம் தேர்வு (வெளிவாரி) இரண்டாம் அரையாண்டுப் பரீட்சை – 2016

1ம் வருட பரீட்சை விண்ணப்பப் படிவம் http://www.codl.jfn.ac.lk/wp-content/uploads/2019/03/Examination-Application-Form-1st-Year-1st-Seme-Final-1.pdf 2ம் வருட பரீட்சை விண்ணப்பப் படிவம் http://www.codl.jfn.ac.lk/wp-content/uploads/2019/03/Examination-Application-Form-2nd-Year-2Sem-Final-1.pdf பற்றுச்சீட்டு http://www.codl.jfn.ac.lk/wp-content/uploads/2019/03/B.Com-2nd-semester-2016-voucher.pdf

வெளிவாரிப் பரீட்சைகள்-2014 (இசைமாணி/நடனமாணி)

http://www.codl.jfn.ac.lk/wp-content/uploads/2018/07/Music-_-Dance-Exam-Calling-2014-d.pdf பரீட்சை விண்ணப்பப் படிவங்கள் முதலாமாண்டு இரண்டாமாண்டு மூன்றாமாண்டு நான்காமாண்டு பரீட்சைக்கட்டணப் படிவம்