வணிகத்தில் முதலாம், இரண்டாம் தேர்வு (வெளிவாரி) இரண்டாம் அரையாண்டுப் பரீட்சை – 2016