வணிகமாணி – புதிய மாணவர்களுக்கான LMS பயிற்சி

வணிகமாணி –  புதிய மாணவர்களுக்கான LMS பயிற்சி கால அட்டவணை

Training on “Using LMS” via Zoom for B.Com (External) students (Batch IV)

Group Date Time Registration numbers Meeding ID Passcode
From Up to
Group I 23-01-2021 2.00 pm – 5.00 pm UJ/EX/2017/COM/001 UJ/EX/2017/COM/055 9776599797  No
Group II 24-01-2021 9.00 am – 12.00 noon UJ/EX/2017/COM/056 UJ/EX/2017/COM/110 7735809360 No
Group III 24-01-2021 2.00 pm – 5.00 pm UJ/EX/2017/COM/111 UJ/EX/2017/COM/160 930 045 0129 LMS@group3
UJ/EX/2017/CEX/001 UJ/EX/2017/CEX/002

 

 

வணிகத்தில் முதலாம், இரண்டாம் தேர்வு (வெளிவாரி) இரண்டாம் அரையாண்டுப் பரீட்சை – 2016