வெளிவாரிப் பரீட்சைகள் வியாபார முகாமைத்துவமாணிக் கற்கைநெறி • மூன்றாம் வருட முதலாம் அரையாண்டுப் பரீட்சை – 2021

Gallery

வெளிவாரிப் பரீட்சைகள் வியாபார முகாமைத்துவமாணிக் கற்கைநெறி • மூன்றாம் வருட முதலாம் அரையாண்டுப் பரீட்சை - 2021

மீள்பரீட்சார்த்திகள் தோற்ற வேண்டிய பாட அலகொன்றிற்கான கட்டணம்   ரூபா 1500.00 இனை மக்கள் வங்கி கணக்கிலக்கம்  050002150000011 இல் செலுத்தி பற்றுச்சீட்டின் மூலப்பிரதியினை விண்ணப்பப்படிவத்துடன் இணைத்தல் வேண்டும்

☎️ 021 – 222 – 3612