வணிகமாணி பட்டப்படிப்பிற்கான (வெளிவாரி) அனுமதி 2019/2020 அணி -VI
தெரிவு செய்யப்பட்ட மாணவர்களைப் பதிவு செய்தல்