வியாபார முகாமைத்துவமாணி பட்டப்படிப்பு – 2020/2021 (பிரிவு - XII ) இற்கு தெரிவு செய்யப்பட்ட மாணவர்களைப் பதிவு செய்தல்