நேரடி கலந்துரையாடல் நேர அட்டவணை - வணிகமானி

திட்டமிடப்பட்ட நேரடிக் கலந்துரையாடல் நேர அட்டவணை

Zoom link for 4th Year 2nd Semester-2019 (Batch-II)

Join Zoom Meeting
https://learn.zoom.us/j/68447223102?pwd=RHhoQWc1RFRFWFphVzFPaGVoUG4xdz09

Meeting ID: 684 4722 3102
Passcode: Codl@2023

 
Zoom link for 4th Year 1st Semester-2019 (Batch-III)

Join Zoom Meeting
https://learn.zoom.us/j/61402714014?pwd=cDhWMFg5OWp3TW01VUo0TXp1aHRmUT09

Meeting ID: 614 0271 4014
Passcode: Codl@2023

Zoom link for 3rd Year 2nd  Semester-2020 (Batch-IV)

Join Zoom Meeting

https://learn.zoom.us/j/68447223102?pwd=RHhoQWc1RFRFWFphVzFPaGVoUG4xdz09

Meeting ID: 684 4722 3102
Passcode: Codl@2023

Zoom link for 2nd Year 2nd  Semester-2020 (Batch-V)

Join Zoom Meeting
https://learn.zoom.us/j/66395280815?pwd=VXYyenRlZ3IyMnd6TTVIZk1pMDV0dz09

Meeting ID: 663 9528 0815
Passcode: Codl@2023

Zoom link for 1st Year 2nd  Semester-2020 (Batch-VI)

Join Zoom Meeting
https://learn.zoom.us/j/61758619674?pwd=RDlvNmUvUWpmaVdKaFM3VHdEZEN3Zz09 

Meeting ID: 617 5861 9674
Passcode: Codl@2023