நேரடி கலந்துரையாடல் நேர அட்டவணை - வணிகமானி

திட்டமிடப்பட்ட நேரடிக் கலந்துரையாடல் நேர அட்டவணை

Zoom link for 4th Year 2nd Semester-2019 (Batch-II)

Join Zoom Meeting
https://learn.zoom.us/j/61991387118?pwd=a2VKV3hiU29MamV0MlFSdlgrT3lEZz09

Meeting ID: 619 9138 7118
Passcode: Codl@2022

 
Zoom link for 3rd Year 2nd Semester-2019 (Batch-III)

Join Zoom Meeting
https://learn.zoom.us/j/63692754722?pwd=YVVzWjVwcGU4WVAxekhqK3Rkd3k2dz09

Meeting ID: 636 9275 4722
Passcode: Codl@2022

 

Zoom link for 3rd Year 1st  Semester-2020 (Batch-IV)

Join Zoom Meeting
https://learn.zoom.us/j/63744901115?pwd=clZRb0tkZUFxY1NPSjJCdnpaZXEvdz09

Meeting ID: 637 4490 1115
Passcode: Codl@2022