மீள்பரீட்சார்த்திகள் தோற்ற வேண்டிய பாட அலகொன்றிற்கான கட்டணம் ரூபா 1500.00 இனை மக்கள் வங்கி கணக்கிலக்கம் 050002150000011 இல் செலுத்தி பற்றுச்சீட்டின் மூலப்பிரதியினை விண்ணப்பப்படிவத்துடன் இணைத்தல் வேண்டும்.