உத்தியோகபூர்வ ஆரம்ப நிகழ்வு
வியாபாரமாணி பட்டப்படிப்பு (வெளிவாரி) - அணி-XIII