வணிகத்தில் முதலாம் வருட முதலாம் அரையாண்டு-2018 மற்றும் மூன்றாம் வருட இரண்டாம் அரையாண்டு – 2017 வெளிவாரி பரீட்சை