வியாபார முகாமைத்துவமானி (BBM Degree Program) புதிய பிரிவுக்கான விண்ணப்பம் கோரப்பட்டுள்ளது .

 

வியாபார முகாமைத்துவமானி (BBM Degree Program)
புதிய பிரிவுக்கான விண்ணப்பம் கோரப்பட்டுள்ளது .

முடிவுத்திகதி 17.11.2017

விண்ணப்ப அனுமதிக்கட்டணம் ரூ 1000

விண்ணப்பப்படிவம்

பணம் செலுத்தும் படிவம்