பெறுபேற்று சான்றிதழ்களை பெற்றுக்கொள்ளல்

பெறுபேற்று சான்றிதழ்களை (Result Sheet) பெற்றுக்கொள்ளல்

வியாபார முகாமைத்துவமானி கற்கைநெறி (வெளிவாரி) – BBM

      1ம் வருட 1ம் அரையாண்டு பரீட்சை – 2018

      1ம் வருட 2ம் அரையாண்டு பரீட்சை – 2018

      2ம் வருட 1ம் அரையாண்டு பரீட்சை – 2018

      2ம் வருட 2ம் அரையாண்டு பரீட்சை – 2018

      3ம் வருட 1ம் அரையாண்டு பரீட்சை – 2018

      3ம் வருட 2ம் அரையாண்டு பரீட்சை – 2018
மேற்படி பரீட்சைகளுக்கான பெறுபேறுகள் வெளியாகியுள்ளன. பெறுபேற்று சான்றிதழ்களை திறந்த மற்றும் தொலைக்கல்வி நிலையத்தில் மாணவர் பதிவேட்டு அட்டையினை சமர்ப்பித்து அலுவலக நேரத்தில் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

வெளிவாரி பரீட்சைகள் வியாபார முகாமைத்துவமாணிக் கற்கைநெறி-2019

வெளிவாரி பரீட்சைகள் வியாபார முகாமைத்துவமாணிக் கற்கைநெறி

மீள்பரீட்சார்த்திகள் கட்டணம் செலுத்த வேண்டிய கணக்கு இலக்கம்: 050002150000011 (பாட அலகு ஒன்றிற்கான கட்டணம் ரூ1500)

புதிய அனுமதிக்கான தெரிவுப் பரீட்சை – 2021 வணிகமாணி பட்டப்படிப்பு (வெளிவாரி) – 2018/2019

புதிய அனுமதிக்கான தெரிவுப் பரீட்சை – 2021 வணிகமாணி பட்டப்படிப்பு (வெளிவாரி) – 2018/2019