வியாபார முகாமைத்துவமாணிக் கற்கைநெறி (வெளிவாரி) மாணவர்களுக்கான அறிவித்தல்

2 ம் வருட 1 ம் அரையாண்டு பரீட்சை விண்ணப்பப்படிவம்

3 ம் வருட 1 ம் அரையாண்டு பரீட்சை

பற்றுச் சீட்டு

வணிகத்தில் இரண்டாம் தேர்வு (வெளிவாரி ) – 2017 முதலாம் அரையாண்டுப் பரீட்சை

இரண்டாம் வருடத்திற்கான கொடுப்பனவு  ரூபா 39000/= பரீட்சை விண்ணப்பப்படிவம் சமர்ப்பிக்க முன்னர் செலுத்தியிருக்கப்படல் வேண்டும்

விண்ணப்பப் படிவம்

பற்றுச்சீட்டு