வியாபார முகாமைத்துவமாணிக் கற்கைநெறி (வெளிவாரி) மாணவர்களுக்கான அறிவித்தல்

1ம் 2ம் 3ம் வருடங்களின் 1ம் அரையாண்டு பரீட்சைகளுக்கான விண்ணப்பம் கோரப்பட்டுள்ளது. பரீட்சைகள் சனவரி 2019 தொடக்கம் பெப்ரவரி 2019 வரை நடைபெற உள்ளது . விண்ணப்ப முடிவுத்திகதி 31 டிசம்பர் 2018

விண்ணப்ப படிவங்கள் மற்றும் பணம் கட்டும் பற்றுச்சீட்டு என்பன கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

BBM voucher

BBM 1st year 1st semi 2017 Entry Form

BBM 2nd year 1st semi 2017 Entry Form

BBM 3rd year 1st semi 2017 Entry Form