வணிகமானி நேரடிக் கலந்துரையாடல் பிற்போடப்பட்டுள்ளது