வெளிவாரி பரீட்சைகள்
வியாபார முகாமைத்துவமாணிக் கற்கைநெறி

     - மீள்பரீட்சார்த்திகள் கட்டணம் செலுத்த வேண்டிய கணக்கு இலக்கம்: 050002150000011 (பாட அலகு ஒன்றிற்கான கட்டணம் ரூ1500)