வணிகத்தில் முதலாம் மற்றும் இரண்டாம் தேர்வு (வெளிவாரி) 2017 இரண்டாம் அரையாண்டுப் பரீட்சை - நேர அட்டவணை