திசைமுகப்படுத்தும் நிகழ்வு :

வியாபார முகாமைத்துவமாணி பட்டப்படிப்பு (வெளிவாரி) – 9ம் பிரிவு மற்றும்
வணிகமாணி பட்டப்படிப்பு (வெளிவாரி) – 3ம் பிரிவு
24.11.2019 (ஞாயிற்றுக் கிழமை)
காலை 09.00 மணி ,
கைலாசபதி கலையரங்கம் –
யாழ்.பல்கலைக்கழகம்

Orientation Programme for the Bachelor of Business Management Degree Programme (External)- 9th Batch & Bachelor of Commerce Degree Programme (External) – 3rd Batch
24.11.2019 (Sunday) @ 09.00 am
Venue : Kailasapathy Auditorium – University of Jaffna