வணிகத்தில் இரண்டாம் தேர்வு (வெளிவாரி )- 2017 முதலாம் அரையாண்டு நடு அரையாண்டுப் பரீட்சை

நடு அரையாண்டுப்
பரீட்சைக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான விண்ணப்பப்படிவம்

நடு அரையாண்டுப்
பரீட்சை நேர அட்டவணை