அறிவித்தல்
வணிகமானி வெளிவாரிப் பரீட்சைகள் பிற்போடப்பட்டுள்ளன.