முதலாம், இரண்டாம், மூன்றாம் வருட வணிகமாணி (வெளிவாரி ) மாணவர்களுக்கான நிகழ்வழி (ZOOM) மூலமான நேரடி கலந்துரையாடலுக்கான நேர அட்டவணை

முதலாம், இரண்டாம், மூன்றாம் வருட வணிகமாணி (வெளிவாரி ) மாணவர்களுக்கான நிகழ்வழி (ZOOM) மூலமான நேரடி கலந்துரையாடலுக்கான நேர அட்டவணை